Home Events Self Determination Program SCDD Statewide Self-Determination Orientation Registration

SCDD Statewide Self-Determination Orientation Registration

Wednesday, September 27, 2023 at 6 PM

Join Us to Learn…
• What is SDP* • Steps to Enroll in SDP
• How SDP Works • Key Roles in SDP
• Your Next Steps • The Principles of SDP
* Self-Determination Program

For more Information and Registration

SDP Orientation | SCDD (ca.gov)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wednesday, September 27, 2023 at 6 PM

VEN APRENDER…
• ¿Qué es el Autodeterminación?
• Cómo funciona
Autodeterminación
• Los principios de
Autodeterminación
• Pasos para inscribirse en
Autodeterminación
• Funciones clave en
Autodeterminación
• Tus próximos pasos

Para más Información e Inscripciones:

SDP Orientation Espanol | SCDD (ca.gov)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 27, 2023, ժամը 6-ին

Միացե՛ք մեզ սովորելու համար

• Ի՞նչ է Ինքնորոշման Ծրագիրը
• Ինչպե՞ս է աշխատում Ինքնորոշման Ծրագիրը
• Ինքնորոշման ծրագրի սկզբունքները
• Ինքնորոշման ծրագրում գրանցվելու քայլերը
• Ինքնորոշման ծրագրի հիմնական դերերը
• Ձեր հաջորդ քայլերը
* Ինքնորոշման Ծրագիր

Լրացուցիչ տեղեկությունների ևգրանցման համար:

SDP Orientation | SCDD (ca.gov)

Date

Sep 27 2023
Expired!

Time

6:00 pm

Filter By Post Date :

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *